Sběrný dvůr Dolní Třebonín

Sběrný dvůr Dolní Třebonín - areál ČOV, vstup, červenec 2018

 

Otevírací doba:

středa 14:00 - 17:00 hod.
sobota     9:00 - 13:00 hod.

Kontakt:
Pavel Peroutka, odpadový hospodář
Telefon: 725 785 422
E-mail: pavel.peroutka@odpadyjih.cz
Provozovatel: ODPADY-JIH, spol. s r.o., České Budějovice


Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Dolní Třebonín vč. místních částí, které mají ve správním obvodu Dolního Třebonína trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov ve správním obvodu obce, tedy pro obyvatele, kteří jsou na základě Obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz, třídění a nakládání s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.

Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty mohou na sběrný dvůr ukládat odpady jen na základě samostatné smlouvy uzavřené se společností ODPADY-JIH, spol. s r.o.

Provoz a podmínky ukládání odpadu na sběrném dvoře stanovuje, kromě zákonných předpisů, Provozní řád sběrného dvora v Dolním Třeboníně, který schvaluje Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí. Tento provozní řád je nutné dodržovat, jeho porušení může být pokutováno v řádu statisíců korun.

Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem společnosti a ta bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci. Části odpadů, které lze použít jako recyklovanou surovinu, bude společnost předávat nebo prodávat k dalšímu zpracování.

Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr podle následující tabulky, která do značné míry určuje i umístění odpadu na sběrném dvoře do připravených kontejnerů, vaků nebo mobilního skladu s nebezpečnými odpady.

Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora a obsluze sběrného dvora sdělit základní identifikační údaje osoby odevzdávající odpad a odhadem i jeho množství pro závaznou evidenci odpadů na sběrném dvoře.

Sběrný dvůr Dolní Třebonín - areál ČOV, červenec 2018

Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad podle následující tabulky. Velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezmete nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora, stará dřevěná okna můžete na sběrném dvoře upravit tak, že sklo opatrně vytlučete v kontejneru na sklo a dřevěné rámy odevzdáte do kontejneru na dřevo).

Po příjezdu do sběrného dvora zastavíte u kanceláře tak, aby mohli vyjíždět občané ze dvora, a počkáte na obsluhu dvora. Obsluha zaznamená Vaše jméno a adresu a porovná, zda jste poplatníkem poplatku v Dolním Třeboníně. Pokud z jakýchkoliv důvodů nejste, je obsluha povinna nepřijmout Vámi dovezený odpad na sběrný dvůr. Je možné přijmout odpad od cizích za poplatek.
Obsluha zkontroluje přivážený odpad a společně odhadnete jeho množství. Pokud bude odpad přivezen v uzavřených obalech, např. v pytlích, má obsluha povinnost zkontrolovat, zda je v pytli deklarovaný odpad, případně Vás upozorní na jeho další vytřídění. Poté dostanete pokyny, kam který odpad uložíte. Nebezpečný odpad bude ukládán za přímé asistence obsluhy. Je zakázáno vjíždět bez pokynu obsluhy na prostranství dvora a ukládat odpad před jeho zkontrolováním a evidováním.

Obsluha rozhoduje, který odpad přijme a který nepřijme.

Základní zásady pro odevzdávání odpadu:

  • Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
  • Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
  • Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
  • Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů.  Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité.

Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.


Odpady přijímané na Sběrném dvoře v Dolním Třeboníně – areál ČOV [PDF 55 kB]

Je přísně zakázáno ukládat odpad do prostor sběrného dvora bez přítomnosti obsluhy nebo před  bránu areálu  mimo provozní dobu !!!


Kmunální odpad se vyváží každý týden v úterý a pytle na tříděný odpad - (plast a tertrapak zejm. ve "starém" Třeboníně) se vyváží každé první pondělí v měsíci.


Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: